eHalal Hero Banner 1000x450

YM Dr. Raja Putra Shah

YM Dr. Raja Putra Shah

Chief Advisor
YM Raja Anor Shah

YM Raja Anor Shah

Co-Founder
Raja Lorena Sophia

Raja Lorena Sophia

Co-Founder
Mr. Irwan Shah Bin Abdullah

Mr. Irwan Shah Bin Abdullah

Co-Founder
Dr. Bernard Bowitz

Dr. Bernard Bowitz

Co-Founder
Mrs. Tongpian Freiburghaus

Mrs. Tongpian Freiburghaus

Co-Founder
Dr. Stephen Sim

Dr. Stephen Sim

Co-Founder
Mr. Sy Lee Loh

Mr. Sy Lee Loh

Co-Founder
Mrs. Zulinda Machmod

Mrs. Zulinda Machmod

Co-Founder